Kredyty CHF

Kredyt indeksowany kursem CHF to inaczej kredyt udzielony i wypłacony w złotówkach waloryzowany do kursu franka szwajcarskiego (CHF) , którego saldo uzazależnione jest od bieżącego kursu franka szwajcarskiego. Kredyty indeksowane udzielane były przez m.in. Bank Millenium, Ing Bank Śląski, Getin Noble Bank, Polbank EFG (obecny Raiffeisen Bank), GE Money Bank (obecnie BPH), mBank, Bre Bank.

Strategia postępowania

Koncepcja postępowania opiera się na wystąpieniu z pozwem przeciwko Bankowi o zapłatę należności z tytułu nadpłat poszczególnych rat kredytu w związku ze stosowaniem przez Bank postanowień niedozwolonych w obrocie z konsumentem i w rezultacie doprowadzenie do „przewalutowania” kredytu do waluty PLN.

W świetle aktualnych orzeczeń sądów powszechnych możliwe jest zakwestionowanie (uznanie za abuzywne) następujących klauzul  zawartych w umowie kredytu:

 1. Klauzuli dotyczącej przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w PLN do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

 2. Klauzul odnoszących się do indeksacji poszczególnych rat kredytu do CHF.

W przypadku uznania powyższych klauzul za klauzule abuzywne uznaje się, że są one niewiążące dla kredytobiorcy. Skutkiem tego powinno być przyjęcie, że kredyt nie powinien być indeksowany do CHF, a jego saldo od początku kredytowania powinno być wyrażone w złotych i w tej samej walucie powinna następować jego spłata przy zachowaniu tych samych parametrów kredytu, które zostały określone w umowie (marża + Libor).

Powyższe powoduje, że raty kredytu wpłacane na rzecz Banku dotychczas, były zawyżone w stosunku do ich wysokości jaka byłaby należna przy uznaniu indeksacji za niedozwoloną. Wynika to ze wzrostu kursu CHF do PLN. W związku z tym kredytobiorcy przysługują roszczenia o zwrot dokonanych nadpłat (jest to różnica pomiędzy kwotami faktycznie wpłaconymi a kwotami wynikającymi z harmonogramu kredytu jaki obowiązywałby po wyeliminowaniu klauzul indeksacyjnych).

Dodatkowym zarzutem, jaki może być podniesiony to nieważność umowy kredytowej w całości, m. in. w oparciu o zastosowanie przez bank waloryzacji, niedozwolonej w umowie kredytowej, czyli ustalenie kursu waluty obcej jako miernika wartości zobowiązania kredytobiorcy.

Procedura realizacji zlecenia

Zlecenie realizowane byłoby według następujących etapów:

 1. Zgromadzenie wymaganej dokumentacji, w tym zaświadczenia banku o wysokości spłat dokonanych na poczet zobowiązania kredytowego, wyciągi z rachunku bankowego kredytodawców, harmonogramy otrzymane z Banku ewentualne aneksy do umowy kredytowej

 2. Zlecenie kalkulacji nadpłat podmiotowi zewnętrznemu w celu precyzyjnego określenia wartości roszczenia (koszt ok. 1000 zł brutto)  

 3. Skierowanie do Banku pisma reklamacyjnego z wezwaniem do zapłaty i przeprowadzenie rozmów ugodowych

 4. Złożenie pozwu w przypadku braku woli rozwiązania polubownego po stronie Banku.

Kwestia przedawnienia

Roszczenia z tytułu nadpłat w stosunku do Banku ulegają przedawnieniu w terminie 10 lat (jest to ogólny termin wynikający z postanowień Kodeksu cywilnego). Termin przedawnienia nie jest liczony od zawarcia umowy kredytu, tylko dat poszczególnych nadpłat w ratach jakie pojawiają się z każdym miesiącem spłaty. Czyli w przypadku wystąpienia nadpłat przy spłacie raty w styczniu 2007 roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu w styczniu 2017 r., natomiast nie podlegają przedawnieniu dalsze nadpłaty.

Skutki wyroku

W przypadku zasądzenia przez Sąd dochodzonych roszczeń z tytułu nadpłat, wyrok będzie miał charakter wiążący dla Banku również na przyszłość, tj. w przypadku uznania zasadności stanowiska powoda w ramach przeprowadzonego procesu co do abuzywności wskazanych klauzul, stanowisko to będzie wiążące także w każdym kolejnym procesie wytoczonym o dalsze nadpłaty. W związku z tym skutkiem tego orzeczenia powinno być aneksowanie umowy kredytowej w taki sposób, aby zmienione warunki kredytu uwzględniały stanowisko Sądu. W rezultacie powinno powodować to „przewalutowanie” kredytu, tj. ustalenie że do spłaty pozostaje kwota wyrażona w PLN, po pomniejszeniu o dokonane wcześniej wpłaty na poczet kapitału zgodnie ze zmienionym harmonogramem i uwzględnieniu kwoty nadpłat jeżeli nie zostanie ona zwrócona.

Należy zaznaczyć, że powyższa koncepcja w zakresie podstawy dochodzenia roszczeń i formułowanych zarzutów w stosunku do Banku opiera się na części korzystnych orzeczeń Sądów w sprawach tzw. kredytów frankowych, jakie pojawiły się w ostatnim czasie.

Wynagrodzenie i koszty

  Wynagrodzenie kancelarii składa się z:

 • Kosztów zastępstwa procesowego – przyznanych przez sąd dodatkowo obok pretensji głównej, płatne wyłącznie w przypadku sukcesu przez Bank

 • Prowizji od sukcesu tj. od uzyskanej korzyści w skutek uznania powództwa bądź zawartej ugody, płatnej dopiero po zakończeniu postępowania w wysokości 4-7 %

 • kwoty od 6150 zł brutto do 9840 zł brutto za kompleksową obsługę prawną sprawy (obejmuje II instancje)

Koszty realizacji sprawy

 • 1000 zł- koszt sporządzenia opinii prywatnej specjalisty biegłego rewidenta określającej precyzyjnie wartość roszczeń w stosunku do Banku z tytułu nadpłaty kredytu wskutek spłaty rat w zawyżonej wysokości, która będzie stanowić podstawę dochodzenia roszczeń w stosunku do Banku.  Sporządzenie prywatnej opinii w konsekwencji powinno powodować brak konieczności powoływania biegłego w toku procesu, co znacząco obniża koszty sprawy, oraz brak podstaw po stronie banku do podważania wysokości dochodzonych roszczeń

 • 1000 zł – koszt opłaty sądowej od pozwu. Płatna na rachunek bankowy sądu właściwego do rozpatrywania sprawy. Koszt opłaty sądowej podlega zwrotowi przez Bank w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia powództwa

Ryzyko

Zgodnie z ogólną zasadą strona przegrywająca proces zobowiązana jest zwrócić stronie przeciwnej wszelkie koszty postępowania, w przypadku negatywnego i prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy klient zostanie zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego wedle stawek ustalonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. 

Analiza i zgłoszenie sprawy  

W odróżnieniu do konkurencji nie pobieramy żadnych opłat za analizę sprawy pod kątem ustalenia możliwości procesowych.

Zgłoszenie sprawy następuje poprzez przesłanie dokumentów drogą mailową na adres kancelariia@intrest.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

W skład dokumentów niezbędnych do wstępnej analizy wchodzą:

 • umowa kredytu wraz z zawartymi aneksami

 • regulamin kredytu


Poznaj nas osobiście w biurze

Intrest Consulting
ul. Banderii 4/129
01-164 Warszawa

  Formularz kontaktowy  |     Google maps
do góry
×

Formularz kontaktowy